Общите условия

Фирмата, която управлява уебсайта www.espressodepo.ro, наричана Partener Coffee Services, е Partener Coffee Services, регистрирана в Търговския Регистър под номер: J40 / 14934/2007 УИК/ CIF: RO22221282, Адрес: ул. Валеа Арджешулуй №11, бл. А6, вх.Б, партер, сектор 6, Букурещ, Румъния. Използването на този сайт предполага приемане на общите условия по-долу. Partener Coffe Services SRL си запазва правото да променя тези разпоредби без предизвестие, като по този начин препоръчва да прочетете внимателно Общите условия.

1. Продуктите, предлагани от Partener Coffe Services чрез сайта www.espressodepo.bg, се продават онлайн в Румъния, а договорът за покупко-продажба се счита за валиден и се изпълнява незабавно за продавача, чрез приемане на договорните условия от купувача.

2. Съществуващите дефекти посочени при предаването, трябва да се посочат при доставката или когато възникнат. И в двата случая купувачът има възможност да поиска отстраняване на дефекта или замяна на стоката, ако това е възможно или не е свързано с прекомерно усилие от страна на продавача. Прилагат се разпоредбите относно защитата на потребителите.

3. Продавачът не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени по негова вина или от лице, за което отговаря. Това правило се прилага особено за косвени щети.

4. Продавачът запазва изключителното и неограничена право на собственост върху доставените продукти до пълното изплащане на продукта.

5. Продавачът има право да поиска незабавно прекратяване на договора, т.е. без намесата на съда в случай на несъстоятелност на купувача и спазване на правото на собственост. Впоследствие, продавачът има право да поиска връщане на стоките. При процедурата по обявяване в несъстоятелност могат да се искат допълнителни вземания срещу такса за използване или други искове.

6. Предвид запазването на правото на собственост, продавачът има право да поиска отмяната на договора, без да е необходимо съдилищата да се намесват в случай на неизпълнение на задължението за плащане от страна на купувача и след неговото закъснение. Това правило се прилага и в случай на частично неизпълнение на задължението за плащане. Уведомлението съдържа официално известие за разрешаване на договора. В този случай купувачът незабавно трябва да възстанови предмета на договора и продавачът има право да иска обезщетение (обезщетение за ползване, износване, повреда, транспортни разходи и др.), както и всички други разходи, свързани с връщането на предишната ситуация в резултат на неизпълнението на задължението съгласно разпоредбите за възстановяване на щетата). Правото на продавача да запази приложимостта на договора и да се позове на решенията на договора на по-късен етап остава непроменено.Цени и условия

7. Има възможност, но доста малка, някои продукти да имат грешна цена заради компютърното приложение. В резултат на това крайната цена е тази, потвърдена по телефона / електронната поща, приета от клиента след проведен разговор с представител на Partener Coffee Services. Ако ценовата разлика е в ущърб на клиента, той има право да поиска доставката на продукта на цената, посочена на сайта, а Partener Coffee Services ще се опита да отговори на искането доколкото това е възможно. Ако разликата е в полза на клиента, той може да поиска писмено (по електронна поща или факс) връщането на разликата в рамките на 30 дни от получаването на продукта.

8. Partener Coffe Services не гарантира по никакъв начин функционирането на www.espressodepo.bg, съдържащата се информация, правилността на описанията, актуализирането на съдържанието, продуктите и т.н. Потребителите изрично са се съгласили, че използването на този сайт и закупуването на свързани продукти или услуги е на собствен риск, като единственото изключение е задължението на Partener Coffe Services да предостави на своите клиенти правото да прекратят едностранно договора, съгласно действащото законодателство. Изображенията на продуктите, представени на сайта, са примерни, тъй като има възможност доставените продукти да се различават по представено изображение, по какъвто и да е начин (цвят, аксесоари, външен вид и т.н.)

9. Съдържанието на Partener Coffee Services (текст, продуктови описания, технически характеристики, изображения, символи) е съставено и в сътрудничество с представители на различни производители в Румъния. Поради тази причина, Partener Coffe Services не поема отговорност за описанията и спецификациите на продуктите, изобразени в Partener Coffee Services , тъй като те са ни предоставени от представителите на всяка една марка или одобрените от тях вносители. Partener Coffee Services и неговите партньори си запазват правото да променят техническите спецификации на продуктите без предизвестие. 

Всички авторски права на сайта www.espressodepo.ro, включително оригиналното съдържание, дизайн, външен вид и бази данни, са защитени от румънското право за авторското право и сродните му права и принадлежат на SC Partener Coffe Services.
Настоящият договор не представлява договор за лиценз или използването на тези произведения за ДОСТАВЧИКА. За всякакви проблеми, свързани с авторските права относно съдържанието www.espressodepo.bg, можете да ни изпратите съобщение по електронната поща: office@espressodepo.bg.10. В случай на нарушаване на договорните задължения, купувачът се задължава да заплати всички разходи, направени преди етапа на съдебното изслушване/ уведомления и възстановяване.

11. При промяна на адреса за доставка, купувачът трябва да предостави на продавача новия адрес за доставка в рамките на срока, който позволява новата регистрация на адреса и пренасочването на продуктите. В противен случай разходите, направени при намирането на новия адрес на доставка и / или временното съхранение до доставката, ще бъдат поети от купувача.

12. В случай, че се забележат веднага след сключването на договора очевидни грешки при отпечатването, изчисляването или регистрацията, е възможно да се пристъпи към поправка, съответно адаптиране според реалността и съгласувано с купувача.

13. Компетентният съд е компетентният териториален съд в Букурещ, Румъния.


Срокове и гаранция

14. Продуктите, продавани от Partener Coffe Services, въз основа на данъчната фактура, ползват 12-месечен гаранционен период, изчислен от датата на покупката.

15. За всички други продукти, предлагани на пазара от дружеството, гаранционният срок е този, посочен в гаранционните сертификати, издадени при продажбата.

16. Максималната сума на щетата, която може да бъде платена от Partener Coffee Services на всеки клиент в случай на не-доставка или неподходяща доставка, е размерът на сумата, получена от Partener Coffee Services от съответния клиент.

17. За всички продукти, изискващи монтаж и / или за които е поръчано монтаж, гаранцията се предоставя само в случай на монтаж от упълномощени икономически оператори.